SPF230P UHF Card Reader

SPF230P Long range UHF Card Reader

UHF Long range RFID Card Reader
Read range up to 3 - 10 meters.

SPF230P

เครื่องอ่านบัตร RFID ย่านความถี่ UHF หรือ Ultra High Frequency จะมีความถี่ตัังแต่ 860 - 928 MHz ซึ่งการนำมาใช้งานของแต่ละภูมิภาคก็จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกฏหมายของแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมดูแลก็คือ กสทช. ซึ่งอนุญาตให้ใช้เครื่องอ่านบัตร RFID ย่าน UHF ได้ในช่วงความถี่ 920-925 MHz ถ้าไม่อยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าไม่ถูกต้องตามกฏหมาย ดังนั้นก็จะใช้งานหรือครอบครองอุปกรณ์อ่านสัญญาณคลื่น UHF กรณีที่มีกำลังส่งตั้งแต่ 1 วัตต์ขึ้นไปจำเป็นที่จะต้องได้รับอนุญาตทุกครั้ง

RFID ย่าน UHF ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพราะระยะส่งสัญญาณจะได้ไกลและมีอำนาจทะลุทะลวงสูง ปกติเราจะเห็นการใช้งานคลื่นนี้กับอุปกรณ์ไมโครโฟรไร้สายที่มีคุณภาพสูงตามงานคอนเสริตหรืองานอีเว้นท์ต่างๆ 

สำหรับการใช้งาน RFID คลื่น UHF ในเชิงพานิชย์นิยมนำมาใช้งานกับระบบขนส่ง ระบบคลังสินค้า เพราะ บัตร หรือ Tag เป็นแบบ Passive คือไม่ต้องมีแบตเตอรี่ทำให้มีราคาถูกและง่ายต่อการทำแพคเกตของสินค้า อาจจะอยู่ในรูปของบัตรแข็ง สติกเกอร์ หรือชิปอินเลย์ที่เอาไปเคลือบบรรจุในผลิตหรือสินค้าที่ต้องการได้เลยเช่นทำเป็นสติกเกอร์โฟมล้างหน้า ซองบรรจุภัณฑ์สินค้าต่างๆ 

RFID คลื่น UHF กับระบบ Access control หรือระบบ Parking ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากมีราคาถูกและเป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียวไม่ต้องซื้อแบตเตอรี่เปลี่ยน และมีความสะดวกต่อการพกพาบัตร เพราะไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ทำให้บัตรมีขนาดเท่ากับบัตรประชาชนทั่วไป จึงง่ายต่อการพกพา

และบัตรยังสามารถผลิตเป็นแบบ 2 ความถี่หรือ Dual frequency ได้อีกด้วยทำให้สะดวกไม่ต้องพกบัตรหลายใบกรณีใช้บัตรเดียวในการผ่านประตูกั้นรถเพื่ออ่านบัตรระยะไกล และใช้บัตรเข้าสู่อาคารหรือห้องโดยสารลิฟต์ที่ใช้คลื่นอ่านบัตรแบบระยะใกล้ได้อีกด้วย


12 dBi Linear Antenna RS485, RS232, TCP/IP Smart Card Reader Long Range UHF RFID reader with built in antenna
Capability of Reading/Writing agreement of ISO18000-6B ,EPC Passive tags and software programmable.
 Able to decode ISO-18000B, EPC.
Reading Rang(Max) : 30 m. Reading