ข้อมูลทั่วไป หลังการขาย

1. ทำอย่างไรเมื่อสินค้าพ้นระยะเวลารับประกัน?

 เมื่อสินค้ามีปัญหาหลังจากที่พ้นระยะเวลาการรับประกันไปแล้ว ลูกค้าสามารถโทรเรียกช่างเข้าไปตรวจสอบได้ตามปกติซึ่งทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการครั้งละ 1,000 บาทต่อการบริการแต่ละครั้งสำหรับสินค้าทั่วไป และสำหรับสินค้าในกลุ่ม Car park, Barrier Gate คิดค่าบริการครั้งละ 2,500 บาท ซึ่งหากพบว่าอุปกรณ์จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่ ทางช่างที่ออกให้บริการจะแจ้งอาการเสียให้ลูกค้าทราบทันที เพื่อความสบายใจของลูกค้า ๆ สามารถซื้อการรับประกันหลังจากที่พ้นระยะรับประกันไปแล้วได้ในราคาดังนี้ MA ปีที่ 3 = 8% ของราคาสินค้า MA ปีที่ 4 = 13% ของราคาสินค้า MA ปีที่ 5 = 15% ของราคาสินค้า ** หมายเหตุ การทำ MA ทางบริษัทฯ รับทำสูงสุด 5 ปี

2. วิธีตรวจสอบสินค้าว่าเป็นของแท้หรือของปลอม?

 - ดูจากบรรจุภัณฑ์ ของแท้บรรจุใน Package ที่ดูดีกว่า
 - ดูจากใบรับประกันสินค้า โปรดเรียกดูใบรับประกัน Serial Number จากผู้จำหน่าย
- ดูจากสถานที่ในการจำหน่ายสินค้า เช่นมาจากตัวแทนจำหน่ายที่มีใบรับรองหรือไม่

3. ทางบริษัทฯ ใช้เวลานานเท่าใดใน การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศในแต่ละครั้งในกรณีที่สินค้าหมดสต๊อก?

โดยปกติแล้วบริษัทฯ จะมีการนำสินค้าเข้ามาสต๊อกไว้ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า แต่บางกรณีลูกค้าสั่งซื้อจำนวนมาก ซึ่งสินค้าในสต๊อกมีไม่พอ ดังนั้นทางบริษัทจะต้องสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเพิ่มเติมโดยใช้เวลา 30 วันทางการขนส่งทางเรือ (Sea Freight) และ 5 วันสำหรับการขนส่งทางเครื่องบิน (Air Freight)

 

การสนับสนุน บริษัท เอส.ที ฟิวเจอร์คอนโทรล จำกัด

การรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะในประเทศไทย ลาว พม่า และกัมพูชา บ.เอส.ที ฟิวเจอร์คอนโทรล จก. ตกลงตามเงื่อนไขเบื้องล่าง ที่จะดำเนินการให้บริการที่จำเป็นต่อผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ซื้อไปเป็นระยะเวลาสองปี นอกจากจะได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น โดยไม่มีการคิดค่าแรง และอะไหล่ เงื่อนไขการรับประกัน

1.การรับประกันของ บ.เอส.ที ฟิวเจอร์คอนโทรล จก. ในที่นี้ใช้ได้กับทุกผลิตภัณฑ์เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้:
• ได้รับการซื้อในประเทศไทย หรือประเทศที่บริษัทฯ มีสำนักงานอยู่ จากผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ บ.เอส.ที ฟิวเจอร์คอนโทรล จก.
• ได้รับการติดตั้ง ใช้งาน และบำรุงรักษาถูกต้องตรงตามคำแนะนำในคู่มือที่แนบมากับผลิตภัณฑ์
• ได้รับการส่งเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ หรือซ่อมบำรุงอย่างเป็นทางการของบ.เอส.ที ฟิวเจอร์คอนโทรล จก.ในประเทศไทย พร้อมกับใบรับประกันที่ได้รับการลงทะเบียนแล้ว

2. การรับประกันของเอส.ที ฟิวเจอร์คอนโทรลไม่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ได้เมื่อผลิตภัณฑ์นี้:
• ใช้งานผิดประเภท, ถูกประทุษร้าย, ได้รับภัยพิบัติ, ถูกไฟไหม้, ถูกฟ้าผ่า, ได้รับมลพิษ, ถูกแมลง หรือสัตว์ทำลาย
• ได้รับการซ่อมแซม หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยผู้ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของบ.เอส.ที ฟิวเจอร์คอนโทรล จก.

3. หากไม่ตรงตามเงื่อนไขข้างต้น บ.เอส.ที ฟิวเจอร์คอนโทรล จก.และศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของเอส.ที ฟิวเจอร์คอนโทรลจะคิดค่าแรง ค่าอะไหล่ สำหรับงานที่ได้ดำเนินการไป แม้เมื่อพบว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี

4. การรับประกันนี้ไม่รวมค่าขนส่ง หากผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ต้องถูกส่งไปยังศูนย์บริการของบ.เอส.ที ฟิวเจอร์คอนโทรล จก. ผู้เป็นเจ้าของมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อค่าขนส่ง และความเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือการสูญหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง หากต้องการทราบตำแหน่งของศูนย์บริการของเรา โปรดติดต่อผู้แทนจำหน่ายของท่าน หรือ บ.เอส.ที ฟิวเจอร์คอนโทรลจก. ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-733 7890 (Auto)