ส่วนประกอบประตูรีโมท

ประตูรีโมทมีส่วนประกอบที่เป็นอุปกรณ์ดังนี้
1. มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้ามีทั้งแบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)
2. แผงควบคุม (Controller board)
3. รีโมทควบคุม (Remote control)
4. สะพานเฟือง (Rack)
5. อุปกรณ์เซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบ ( Infra-red photo sensor)
6. อุปกรณ์เสริมด้านความปลอดภัยอาทิ ไฟ lamp แสดงการทำงานของมอเตอร์

ปัจจุบันนี้มอเตอร์ประตูรีโมทได้รวมเอาระบบ IoT อาทิ WiFi , Bluetooth เข้ามาในแผงวงจรทำให้สามารถควบคุมผ่าน Application ทางมือถือได้อีกด้วย

ประตูรีโมทบานเลื่อน เป็นประตูที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
1. ส่วนสั่งงาน (Operator Unit) อาทิ คนกดรีโมท , สวิตซ์กดภายในบ้าน, โทรศัพท์
2. ส่วนรับคำสั่ง (Input Unit) สามารถตั้งได้เป็นแบบ Independent หรือ Toggle เช่น Open/Stop/Close
3. ส่วนประมวลผล (Processing Unit) เป็น Microcontroller ชนิด 8Bit อาทิ ATMEL MCS, PIC หรือ 32Bit อาทิ ARM
4. ส่วนควบคุมภายนอก (Output Unit) เป็นอุปกรณ์ชนิด Relay Output, Pluse, Signal Output
5. ส่วนตรวจสอบการทำงาน (Detection Control Unit) อาทิ Interrupt Unit, Limit swith Input, rotation counter, Decoder
6. ส่วนตัดการทำงานด้านความปลอดภัย (Safety Unit) อาทิ Thermal control, Collision control, Edge switch
7. ส่วนแสดงผล (Display Unit) เช่น LED, LCD, Sound